TATLONG ARAW NG TAIMTIMANG PANANALANGIN PARA SA MAPAYAPANG HALALAN (05.07.22)

TATLONG ARAW NG TAIMTIMANG PANANALANGIN

Bilang paghahanda sa pambansang halalan, tayong lahat ay hinihimok na makiisa sa pananalangin para sa malinis, maayos, at payapang halalan. Alalahaning hindi lang ito para sayo kundi para sa bawat Pilipino lalo ng mga susunod na henerasyon. Bayan/kapwa bago ang sarili kaya sa totoo at tama kumiling. Boto mo’y huwag basta sayangin at marapat na ipanalangin.

Bukas, ika- 8 ng Mayo ay sisimulan ang taimtimang pananalangin hanggang ika-10 ng Mayo bilang pagtugon ng ating Diyosesis sa panawagan ng kapulungan ng mga Obispo. Ang lahat ng parokya ay hinihikayat na makiisa at isagawa ang ilang gawain sa nakatakdang mga araw.Narito ang salin ng Circular mula sa CBCP:Sa mga Arsobispo at mga Obispo ng Pilipinas.

Pagbati ng kapayapaan at galak kay Jesus na muling nabuhay. Ilang araw na lamang ay halalan na, at ako ay nakatanggap ng mga mensahe mula sa ating mga mananampalataya, nagsusumamo para sa tatlong araw na mataimtimang pananalangin sa Mayo 8, 9, at 10. Batid kong may kanya-kanya na tayong panawagan upang manalangin. Gayunpaman, marapatin po ninyong ipagsumamo ko ang kahilingang ito upang maisaalang-alang niyo para sa inyong nasasakupang simbahan.

Sa konteksto ng ating kasalukuyang kalalagayan, napakahalagang alalahanin natin ang mga salita ng San Pablo sa Efeso 6:12: “Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga maykapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito—ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid. Dahil dito, pinamanhik niya sa pamayanang Kristiyano “Ang lahat ng ito’y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos”.

Ang pinakamabuting paraan upang itaguyod ang labang ito ay sa pamamagitan ng panalangin at pagkilos na kinilatis nang mabuti. Dahil dito, ipinapayo ang mga sumusunod:

Buong araw ng ika-8 hanggang ika-10 ng Mayo, panatilihin nawang nakabukas ang mga simbahan ng parokya at nakatanghal ang Santisimo Sakramento at hikayatin ang mga mananampalataya na magsalitan sa pagtatanod sa Santisimo Sakramento at paulit-ulit na manalangin ng mga Misteryo ng Santo Rosaryo kasama ng Litanya ng Mahal na Birhen ng Loreto, Chaplet ng Banal na Awa, lalo na ang mga Tagasamba ng Santisimo Sakramento at mga kasapi ng Apostolado ng Panalangin.

Sa lunes, ika-9 ng Mayo, sa pagbubukas ng mga presinto sa pagboto, patunugin nawa ang mga kampana ng Simbahan ng 10 minuto sa ganap na ika-6 ng umaga upang ipaalala ang mananampalataya na tuparin ang kanilang pananagutang pansibiko bilang mamamayan na bumoto at gawin ito sa diwa ng panalagin, nakamikiusap sa Espiritu Santo na liwanagan ang kanilang konsensya sa kanilang gagawing pagpili sa mga bagong pinunong pambansa at lokal.Sa ating pagkakaisa sa panalangin, magsumamo nawa tayo sa Espiritu Santo na palayasin ang masasamang espiritu na nag iimpluwensiya sa mga desperadong kandidato at kanilang taga-suporta na humantong sa pagbili ng boto, masasamang gawain, pagbabanta, pananakot, at paggawa ng karahasan.

Taimtim nawa nating ipanalangin na maisagawa ng nga pambansa at lokal na namamahala sa COMELEC ng tapat at mahusay ang kanilang gampaning iniatang sa kanila ng batas at sa tulong ng PPCRV, NAMFREL, mass media, PNP at iba pang organisasyong pinagkatiwalaan na magbantay sa Halalan, at magtagumpay sa pagsasakatupran ng malinis, tapat, tiyak, makahulugan, at mapayapang halalan.Wala nawang ibang hangarin ang mga mananampalataya na piniling lantarang sumuporta sa mga partikular na kandidato kundi ang hayaang tunay na masalamin sa resulta ng halalan ang dalisay at malayang kalooban ng sambayanan na ginabayan ng konsensya. Nawa ang makahulugang pakikilahok ng mamamayan sa paglaban sa pulitika ng pagtangkilik (patronage politics) at maitaguyod ang politika ng pangkalahatang kabutihan (politics of common good), na tinatawag ni Papa Francisco na pinakamataas na uri ng pag-ibig ay mapanatili matapos ang halalan at magabayan sa higit na paglago ng bansa sa kamulatan sa pulitika.Nawa maisakatuparan ang mga sumusunod upang maging ganap na karanasan ang halalang ito ng ating akbay-lakbayan (synodality) bilang Simbahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *