TINIG NG PASTOL | HOMILIYA | MISA NG KRISMA | Abril 12, 2022

TINIG NG PASTOL | BASAHIN 

HOMILIYA | MISA NG KRISMA | Abril 12, 2022

Lub. Kgg. Dennis Villarojo, D.D., Obispo ng Malolos

Mga kapatid na mga Pari, 

Mga Relihiyoso at Relihiyosa, 

Mga kapatid sa pananampalataya,

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya aka upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, at sa bulag na sila’y makakikita; upang bigyang ­kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.” 

Sa mga salitang ito, ipinahayag ng ating Panginoon ang kanyang misyon na maging propeta sa mga bansa, isang misyon na kanyang iniatang sa atin bilang kanyang mga katuwang sa pagpapalaganap sa Mabuting Balita. Ang misyong ito ay naging mas mahalaga sa ating panahon ngayon, sapagkat nagiging talamak na sa ating bayan ang kasinungalingan na siyang nagpapabulag sa mga taong makakakita naman, na nagpapabingi nga taong makakarinig naman, nagpapapipi sa mga taong nakapagsasalita naman, nagpapabobo sa mga taong may pag-iisip naman. 

Sa pamamagitan ng social media, maraming tao ang nag-iba ang paniwala. Ang malagim na kasaysayan ng Martial Law ay naging “Golden Age.” Ang mga nahatulang nagnakaw sa bayan ay naging mga biktima ng inhustisya. Ang mga bayani ay naging traydor, ang traydor ay naging mga bayani. Ang pagsasabi ng katotohanan ay naging paninirang-puri. Ang pagsisinungaling ay naging hanapbuhay. Ang paglingkod sa kapwa ay naging pagkukunwari. Ang pagmumura at pambabastos ay naging huwaran para sa mga kabataan. 

Hindi lang iilan sa ating mga kapatid ang nalilinlang sa kasinungalingang pinagpalaganap. Kabilang sa mga nalinlang o di kaya’y nagpagamit upang manglinlang ay mga taong masasabi nating matatalino at may pinag-aralan. May mga propesor ng pilosopiya, may mga abogado at mga guro. Mayroon ding mga taong simbahan—mga lector, cantor, katekista, youth leader, may iilang madre at pari, mga miyembro ng mga Samahan sa Parokya. Nakasisiphayo na ang mga taong inaasahan mong maging matuwid ang pag-iisip ay sila mismong masigasig na nagkakalat ng kasinungalingan. Mayroong tunay na naniniwala, gaano man kabaluktot, ngunit meron ding alam ang kabaluktutan, ngunit tinataguyod ang baluktot para sa sariling kapakanan. 

Kung manaig ang kasinungalingan, ano ang mangyayari sa ating Bayan? Ang taong manaig sa pamamagitan ng kasinungalingan ay magtataguyod sa sarili sa pamamagitan din ng kasinungalingan. Siguraduhing burahin ang totoong kasaysayan at ituro ang kabaligtaran. Siguraduhing manatili sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagluklok ng mga taong sasang-ayon sa kanyang pagsisinungaling—mga taong halang ang kaluluwa at naghahangad lang ng sariling interes. Makakaasa ba tayo ng katapatan sa mga taong nagtataguyod sa kasinungalingan? Makatitiwala ba tayo sa mga taong nagbebenta ng dangal para makapasok lang sa mga pasilyo ng kapangyarihan? 

Ano ang ating magagawa bilang mga taong inaatasang magpapahayag sa katotohanan? Kaagad-agad may mga taong nagbabala: huwag kayong makisawsaw sa larangan ng pulitika. Mayroon tayong separation of Church and State, kaya dapat kayong magsalita lamang tungkol sa pananampalataya. Ngunit ang Dios mismo ang nagsabi—ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, sa mga bulag na sila’y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. Ang ating Saligang Batas na mismo ang nagsabi: ang “separation of church and state” ay limitasyon sa Gobyerno upang hindi paburan ang isang relihiyon o di kaya’y magtayo ng pambansang relihiyon. Hindi ito nagpipigil sa Simbahan upang maninindigan sa katarungan at katotohanan. 

Bagamat tungkulin nating mga pari ang maninindigan sa katotohanan, hindi ito nangangahulugang pumanig tayo sa isang Partido o Samahan, sapagkat ang katotohanan ay walang kulay at walang kinikilingan. Kung sa pagpapahayag ng katotohanan, tatamaan ang sinungaling at magnanakaw, ang karaniwan nating paumanhin ay “bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magalit,” walang personalan, trabaho lang po. 

Ngunit paano kung tayo ang tatamaan sa ating mga pahayag? Paano kung may bah id din ang ating budhi? Bilang mga pari, kailangang maging makatotohanan din tayo sa ating mga sarili. Ang pagkikilala natin sa ating sariling mga kahinaan at kabiguan ay siyang nagpatatahimik sa atin. Batid natin ang ating mga budhi, at ang mga paratang ng Diyablo ang siyang nagpatatamimi sa atin. Sa mga panahong ito na nililibak ang kahalagahan ng integridad, ito din ang pagkakataong matanto natin gaano kahalaga ang sariling integridad. 

Paano natin maipahayag ang katotohanan samantalang tayo din ay may bahid ng kasinungalingan? Hindi sa pagmamalinis O di kaya’y sa kawalan ng pag-asa, kundi sa pagkapit kay Hesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sapagkat ang Mabuting Balita na ating ipinahahayag ay hindi pagmamalaki sa ating sariling kabutihan, kundi ang kapatawaran sa mga nagsisisi at umamin sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat ipahayag natin ang paglaya sa mga bihag, hindi dahil tayo’y likas na malaya, kundi dahil tayo ay naging bihag at napalaya sa awa ng Panginoon; tayo din ay kabilang sa mga bulag na namulat sa katotohanan, mga sumisiil din sa kapwa ngunit nahipo ang puso sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng motto ng ating mahal na Santo Papa Francisco, “Miserando atque Eligendo”—ginawaran ng awa at pinili.

Ito nga ang pinaghugutan ng ating paninindigan. Ayaw natin sa kasinungalingan sapagkat nanggaling na tayo doon at batid nating mas malaya tayo kung mamuhay sa katotohanan. Ayaw natin sa magnanakaw, sapagkat sa ating pagkahumaling sa mga material na bagay, naging alipin tayo sa mga bagay na hindi nagbibigay ng tu nay na kaligayahan. Ang ating ipahayag ay hindi ang likas nating katayuan, kundi ang katubusang dulot sa atin ni Hesus. Tayo ay hinango sa putik, kaya tayo ay nagbabala upang ang bayan ay hindi masadlak sa putikan. 

Bilang mga pari, ano ang nararapat nating gawin upang hindi masadlak ang Bayan sa putikan? 

Una, ayusin natin ang ating mga sarili. ltakwil ang di makatotohan sa ating buhay, at lahat ng di angkop sa ating misyon. Ayusin natin ang pamamahala sa ating Parokya, maging transparent tayo at sensitibo sa ating mga kawan. 

Pangalawa, magsalita at huwag matakot. Magsalita laban sa kasinungalingan at katiwalian. Hindi kailangan pumanig sa isang kandidato. Sapat nang isiwalat ang katotohanan at batikusin ang katiwalian.

PangatIo, suportahan ang PPCRV sa ating mga Parokya. Lahat ng Parokya ay dapat may PPCRV na magmasid at magbantay sa integridad ng eleksyon.

Pang-apat, at pinakamahalaga—panguluhan ang mga tao sa pagdarasal. Darasalin bawat misa ang oratio imperata ukol sa eleksyon. Hikayatin ang mga tao na magdarasal ng Santo Rosario araw-araw, at hilingin sa ating Mahal na Ina ang kapayapaan at integridad ng halalan. Bilang Diyosesis, tayo ay magtakda ng isang araw ng pagdarasal at pag-aayuno bago maghalalan. lto’y gaganapin sa ika-2 ng Mayo, Lunes, isang linggo bago mag-eleksyon. Tayo ay mag-aayuno, magpenitential procession at mag-holy hour sa ating mga Parokya sa araw na ito. Di ko alam kung iilan ang dadalo, ngunit kagaya ng hiling ni Abraham, sampung tao lang bawat bayan ay sapat na upang pakinggan ng Dios ang ating pagsusumamo.

Sa labanang ito, nawa’y gabayan tayo at ipagsanggalang ng ating Mahal na Ina, ang lmmaculada Concepcion. Amen. 

#TinigNgPastol

#ConsolaminiPopuleMeus 

#MisaNgKrisma2022

#AngSandiganMalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *