MISSA CHRISTMATIS 2022 (April 12, 2022)

MISA NG KRISMA 2022 I Abril 12, 2022 I 9:00 N.U. I Martes Santo I Diyosesis ng Malolos

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.” (Lukas 4:18)

Paring Tagapagdiwang:

Lub. Kgg. Dennis C. Villarojo, D.D., Obispo ng Malolos

#MisaNgKrisma #DiyosesisNgMalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *