#PrayerPower: Banal na Misa para sa Mapayapang Halalan (02.09.22)

Banal na Misa para sa Mapayapang Halalan l 3:00 P.M. l Diocese of Malolos

Paring Tagapagdiwang:

Lub. Kgg. Dennis Villarojo

Obispo, Diocese of Malolos

#PrayerPower2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.