Message of Bishop Villarojo: 100TH HEALING ROSARY FOR THE WORLD (INLS Parish, Hagonoy, Bulacan)

Isang pinagpalang araw sa inyong lahat! Ikinagagalak ng Diyosesis ng Malolos na sa isa sa mga parokya ng ating Diyosesis gaganapin ang IKA-ISANG DAANG HEALING ROSARY FOR THE WORLD, sa PAROKYA NG INA NG LAGING SAKLOLO, San Pedro, Hagonoy, Bulacan, ang kauna-unahang parokya na itinilaga sa titulong ito ng Mahal na Birhen sa ating Diyosesis.

Ako ay natutuwa na simula noong mailunsad ng Manila Cathedral ang pagrorosaryo na ito tuwing Miyerkules upang ipanalangin ang mundo upang masugpo ang COVID-19 pandemic, maraming mga dambana at parokyang itinilaga sa Mahal na Birheng Maria at may debosyon sa isa sa mga titulo niya ang natatampok at dahil dito, lalong pinapalalim nito ang kahalagahan ng pananalangin ng mga pamilya at ng pagdarasal sa ating mga tahanan. Ngayon, makalipas ang halos dalawang taon, ang munting parokya na ito na itinalaga sa Ina ng Laging Saklolo ang siyang kinilala para manguna sa atin sa pagdiriwang na ito.  

Noong nagsimula ang parokyang ito bilang isang payak na dambanang kawayan noong ika-tatlumpu ng Mayo, taong 1998, isang pangarap ang namutawi sa sa bibig ng Obispo ng Malolos noon na si Obispo Rolando Tria Tirona. Sinabi niya na “Ito ang magiging Baclaran ng Bulacan.”At sa patuloy na pagyabong nito sa halos dalawmpu’t limang taon bilang pamayanan ng mga mananampalatayang Katoliko at labing limang taon bilang isang itinalagang parokya, patuloy ang simbahan ng Ina ng Laging Saklolo sa Hagonoy na maging kanlungan ng mga nangangailangang lumapit sa Diyos na handa laging tumulong at umagapay sa bawat debotong nanalig sa Kanya.

Simula nito, laging nasasambit ng mga tao na sa pagpunta sa simbahan sa San Pedro, Hagonoy, “tayo’y pumunta sa Tahanan ni Ina”. Isa sa mga tanyag na debosyon hindi lamang dito sa Diyosesis ng Malolos kundi sa buong Pilipinas ang pang-Miyerkules na pamimintuho sa banal na larawan ng Ina ng Laging Saklolo at ang palagiang pagnonobena sa kanya. Halos lahat ng simbahan ay may munting altar sa gilid na mayroon nitong banal na larawan na ito ng Ina ng Laging Saklolo.

Lagi natin inaalala ang mga sinabi ni Papa Pio Ika-siyam sa mga Redentorista noong ipinagkatiwala sa kanila ang larawan ng Ina ng Laging Saklolo noong 1866 – “Ipakilala ninyo siya sa buong mundo.” Kaya naman, ang ating pag-alala ngayon sa mayamang debosyon ng pagdarasal ng Nobena ng Ina ng Laging Saklolo, na pitumpu’t limang taon nang ginagnap dito sa bansang Pilipinas, tumuloy tayo ngayon dito sa “Tahanan ng Ina” sa Hagonoy, Bulacan.

Ang aking pagbati sa Kura Paroko ng Ina ng Laging Saklolo at Bikaryo Poraneo ng Hagonoy, Reberendo Padre Wilfredo A. Lucas, sa pamayanan ng parokya ng Ina ng Laging Saklolo at sa lahat ng kasama natin ngayong gabi sa ika-isang daang Healing Rosary for the World.

Masintanhing Ina, tulungan mo kami!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *