PANALANGIN SA NUESTRA SEÑORA DE LAS FLORES DE BOCAUE

O Maria, Virgen delas Flores,

Katangi-tanging bulaklak ng sanlibutan.

Kami ay nasa iyong harapan at lumuluhog

na kami ay ipanalangin at turuan

na mapalago ang aming mumunting buhay.

Mamukadkad nawa ito ng mga bulaklak

ng mabubuting gawa at maging kalugud-lugod

na aming handog sa dambana ng Ama.

Akayin mo kami, aming Ina sa tamang landas

nang ‘di kami maligaw sa mundong ito.

Ilapit mo sa iyong Anak ang aming pagsamo…

(Banggitin ang kahilingan)

Tanggapin mo ang pagmamahal

Na handog namin sa iyo, O aming Reyna.

Ingatan mo kaming lagi habang tinatahak ang buhay na ito

At nawa sa bawat araw ng aming buhay,

Kabutihan ang maibahagi namin sa aming kapwa.

Amen.

Nuestra Señora de las Flores de Bocaue,

Ipanalangin mo kami!

#VirgendelasFloresdeBocaue

#DiyosesisngMalolos

#sandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published.