New Oratio Imperata against COVID-19 Released

REVISED ORATIO IMPERATA (For Protection Against the Covid-19 Virus)

as of January 2021

Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID 19 virus that has disturbed and even claimed lives.

We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission.

We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country.

We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease.

We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died.

Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness.

Grant all these through our Lord Jesus Christ your Son who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen.

We fly to Your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen.

Our Lady, health of the sick, pray for us.

St. Joseph, pray for us.

St. Raphael the Archangel, pray for us.

San Roque, pray for us.

San Lorenzo Ruiz, pray for us

San Pedro Calungsod, pray for us.

ORATIO IMPERATA PARA SA PROTEKSYON LABAN SA COVID-19 • TAGALOG VERSION (Revised January 2021)

Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay.

Tunghayan mo kami nang may pagmamahalat ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya.

Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay.Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan.

Patnubayan mo ang mga lumilingap sa maysakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit.Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan,katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod,at ipagsanggalang sa karamdaman.

Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na.

Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawa’t isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hangan. Amen.

Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan, at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen.

Mahal na Birhen ng Fatima, mapagpagaling sa maysakit, ipanalangin mo kami.

San Jose, ipanalangin mo kami.

San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami.

San Roque, ipanalangin mo kami.

San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.

San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. — #Covid19#OratioImperata#Prayer

Leave a Reply

Your email address will not be published.