Oratio Imperata para sa Bagyo

Amang Makapangyarihan

nilikha mo at nilagyan ng kaayusan

ang mundong walang hugis sa simula.

Nang ang mga alagad ng iyong Anak

ay naharap sa malakas na unos sa dagat sa Galilea,

inutusan Niyang huminto ito.

Ang unos ay tumalima

at ang mga alagad ay napanatag.

Ngayong kami’y nanhaharap sa bagyong si Rolly,

dasal nami’y ipagsanggalang kami

sa hagupit ng unos at pinsalang dulot ng bagyo,

bigyan ng kapanatagan ang aming kalooban

at sa iyong kapangyarihan, ibalik ang kaayusan at kapayapaan

sa pamamagitan ni Hesukristo

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.

N. Panginoon naming Diyos, ipakita mo na ang iyong pag-ibig Mong wagas.

B. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas.

Maria, Ina ng Simbahan, ipanalangin mo kami.

San Miguel Arkanghel, ipanalangin mo kami.

San Roque, ipanalangin mo kami.

San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.

San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Leave a Reply

Your email address will not be published.