#Tinig ng Pastol: Dakilang Kapistahan nina San Pedro at San Pablo, Apostoles, Hunyo 29, 2020

Simbahan sa pamamagitan ng sambayanan na binubuo ng mga taong may pangalan, ang LABINDALAWANG Apostoles. Nanggaling sa kanila ang mga alagad na sumusunod hanggang sa panahon natin ngayon.”

– Lub. Kgg. DENNIS C. VILLAROJO, D.D.
Obispo ng Malolos
Dakilang Kapistahan nina San Pedro at San Pablo, Apostoles

#TinigNgPastol
#ObispoDennis
#SanPedroatSanPablo
#DiyosesisngMalolos
#sandiganmalolos

Leave a Reply

Your email address will not be published.